Je bekijkt nu Loon na emigratie in Nederland belast

Loon na emigratie in Nederland belast

Buitenlandse belastingplichtigen zijn beperkt belastingplichtig in Nederland. In de heffing van inkomstenbelasting van iemand, die niet in Nederland woont, wordt betrokken het belastbaar loon ter zake van het in Nederland verrichten of hebben verricht van arbeid. Daarbij wordt een gedeeltelijk buiten Nederland vervulde dienstbetrekking voor een werkgever, die inhoudingsplichtige is voor de Nederlandse loonbelasting, geacht geheel in Nederland te zijn vervuld.

In een procedure voor Hof Amsterdam bestreed de belanghebbende dat hij na zijn emigratie op 15 maart 2015 nog belastingplichtig was in Nederland. De belanghebbende was in 2015 in dienst bij een in Nederland gevestigde werkgever en ontving over het gehele jaar loon, ondanks dat hij was vrijgesteld van werkzaamheden.

Volgens het hof heeft de belanghebbende in de periode van 15 maart 2015 tot en met 31 december 2015 loon ontvangen, dat door hem als buitenlands belastingplichtige is genoten ter zake van het verrichten of het verricht hebben van arbeid in dienstbetrekking in Nederland. Het feit dat hij na 15 maart geen daadwerkelijke arbeid in Nederland heeft verricht, heeft niet tot gevolg dat de inkomsten uit de dienstbetrekking niet in Nederland belastbaar zijn.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof ongegrond verklaard. Volgens de Hoge Raad wordt loon genoten ter zake van het in Nederland verrichten van arbeid als het de beloning vormt voor een door de werknemer aanvaarde verplichting om in Nederland arbeid te verrichten. Dat geldt ook als de werkgever geen gebruik maakt van zijn recht op de arbeidsprestatie van de werknemer, maar het loon wel betaalt.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR20221126, 21/00833 | 01-09-2022