Compleet dienstenpakket
Op ons kantoor kunt u uiteraard terecht voor accountancy, administratieve en fiscale dienstverlening en salarisverwerking. Voor een succesvolle bedrijfsvoering is echter meer nodig. Om u hierbij te ondersteunen bieden wij u een vrijwel compleet dienstenpakket. Bij al uw vraagstukken kunt u een beroep doen op een van onze ervaren accountants of adviseurs. Voor zeer specifieke kwesties maken we gebruik van ons netwerk van specialisten.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Accountancy verbetert uw interne financiële controle. Periodieke rapportages, jaarrekeningen en de certificering daarvan ondersteunen uw strategie en beleid en leggen aan derden verantwoording af. Vanzelfsprekend kijken wij bij deze financiële verslaglegging naar alle bedrijfsonderdelen. Hoe staat het met de doelmatigheid van uw administratie? Sluit de inrichting ervan nog wel aan bij nieuwe ontwikkelingen? Is administratieve bijstand gewenst bij het samenstellen, beoordelen en controleren van uw jaarrekening en de bijbehorende financiële verantwoording?

Ook verzorgen wij voor u rentabiliteitsonderzoeken, zetten budgetterings- en kostprijssystemen op en assisteren bij financieringsvraagstukken. Daarnaast begeleiden onze accountants u bij het opzetten of verbeteren van uw financiële bedrijfssystemen en de interne controle hierop. Met onze bedrijfseconomische adviezen overziet u in een oogopslag de vermogenspositie en fiscale positie van uw onderneming.

De controle wordt in samenwerking met ons kantoor uitgevoerd door een gespecialiseerd team dat werkt vanuit NBC Audit Services B.V..

Wij verzorgen graag uw administratieve taken zodat u zich kunt richten op uw bedrijfsvoering. Hierbij kunt u denken aan het inrichten van administraties, beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren, verzorgen van financiële administraties, tussentijdse rapportages (per maand, kwartaal of halfjaar) samenstellen van aangiften omzetbelasting en administratieve ondersteuning.

Als u wilt investeren in nieuwe software is het raadzaam contact met ons op te nemen. De kennis en kunde die aanwezig is in het netwerk van NBC De Haas Van de Goor & Partners wordt dan aangewend om een weloverwogen beslissing te nemen.

Wij werken met alle financiële pakketten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Iedere ondernemingsfase kent nieuwe uitdagingen en hindernissen. Of het nu doorstart en groei, consolidatie en innovatie of bedrijfsbeëindiging, fusie of overname betreft. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen. Onze accountants en adviseurs helpen u hier graag bij. Complexe wet- en regelgeving vertalen wij in uw voordeel, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal benut.

Tevens kijken wij met u naar een optimale invulling van uw persoonlijke estateplanning. Waar en hoe kunt u uw vermogensplannen het best concretiseren? Zijn testamenten en alle contracten fiscaal en juridisch al geoptimaliseerd? Ook het fiscaal vriendelijk schenken aan uw kinderen kunnen wij voor u plannen en begeleiden.

Gedragscode
Waar in het verleden de “eer van de stand” en de “verrichtte arbeid en de deskundigheid” van de accountants als waarborg voor ethisch gedrag en professionele zorgvuldigheid golden, omvat de huidige wet- en regelgeving inmiddels een grote hoeveelheid ingewikkelde regels (de wet, verordeningen, nadere voorschriften) die regelmatig wijzigen.

Het beleid van NBC De Haas Van de Goor & Partners is uiteraard om te werken in overeenstemming met die regelgeving, hoe ingewikkeld die ook is. De basisprincipes zijn vastgelegd in een gedragscode (ethische uitgangspunten); nadere uitwerking daarvan heeft plaatsgevonden in het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In die handboeken zijn onder meer instructies, voorbeelden en procedures opgenomen die het mogelijk maken om aan alle vaktechnische voorschriften te voldoen.

De gedragscode is een instrument voor de directie om te voorkomen dat onze organisatie of haar medewerkers betrokken raken bij strafbare feiten en/of wetsovertredingen die het vertrouwen dat in onze organisatie wordt gesteld, zouden kunnen schaden.

Sanctieregeling
Overtredingen van de in de gedragscode geformuleerde principes kunnen aan één van de directieleden worden gemeld of aan onze compliance officer. Overtredingen zullen afhankelijk van de aard van de melding, door de directie worden gesanctioneerd.

Klachtenregeling 
Indien iemand binnen of buiten de organisatie van mening is dat bovenstaande uitgangspunten in onvoldoende mate worden nageleefd, dan kan deze gebruik maken van de klachtenprocedure.

Klokkenluidersregeling
Iedereen moet (vermeende) overtredingen aan de orde kunnen stellen zonder gevaar voor de eigen rechtspositie te hoeven vrezen. Daarom heeft onze de organisatie de beschikking over een klokkenluidersregeling. Deze regeling is aan alle medewerkers bekendgemaakt.

Algemene voorwaarden NBC De Haas Van de Goor & Partners

Financiële planning optimaliseert uw vermogenspositie en geeft inzicht. Doelstellingen op de korte en (middel)lange termijn realiseert u hierdoor beter. Dankzij onze kennis van de materie en wetgeving kunt u alle mogelijkheden werkelijk benutten. Specialisten begeleiden u onder andere bij vraagstukken omtrent de volgende zaken: sociale zekerheid en pensioen, fiscale aspecten, budgetplanning, vermogen en eigen huis, estateplanning, beleggen, fusie en overname.

Fiscale dienstverlening bespaart u onaangename financiële verrassingen. Fiscale en juridische structuren van ondernemingen zijn vaak ingewikkeld. Dat merkt u al bij de oprichting, tijdens de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten en bij overname of opvolging. De overheid maakt het u daarbij ook niet altijd gemakkelijk met complexe wet- en regelgeving die regelmatig verandert. U wilt graag zeker weten dat uw fiscale positie voldoet aan de eisen van dit moment.

Voor juridische dienstverlening en mediation werken wij nauw samen met diverse specialisten.

Salarisverwerking

Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto-nettoloon. Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek.

Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn. Om onze service op al deze gebieden te garanderen, werken wij samen met ons collega-kantoor NBC Lemaire. Hierdoor kunnen wij u een vaste contactpersoon voor de salarisadministratie van uw bedrijf bieden. Deze persoon is uw directe aanspreekpunt en is daarbij op de hoogte van de specifieke aandachtspunten binnen uw bedrijf. Daarnaast is er ten minste één extra contactpersoon die als back-up fungeert en tevens volledig op de hoogte is van uw salarisadministratie.

Een goede ondernemingsstart vraagt meer dan innerlijke gedrevenheid, inspiratie en idee van één persoon. Met het ondernemingsplan richt u de aandacht op belangrijke startpunten. Wij assisteren u hierbij met speciaal ontwikkelde software, tips en suggesties. Hierdoor vergeet u niets en kiest u de juiste ondernemingsvorm en financiering. Daarnaast adviseren wij over belastingvoordelen en kunnen wij helpen met het opzetten van uw financiële en/of loonadministratie.

 

De gulden stelregel bij de aanvraag van subsidie luidt: vraag geen subsidie aan om de subsidie zelf, maar vraag deze aan omdat u meent dat het voor de verdere ontwikkeling van uw bedrijf van belang is. Subsidies zijn gebaseerd op wetgeving, maar wetten veranderen voortdurend en daarmee dus ook subsidieregelingen. Wij helpen u het juiste subsidiepad te bewandelen.